Umělý povrch pro hřiště Na Cvičně – město souhlasí, město nesouhlasí

Před rokem začal Osadní výbor Březové Hory usilovat o získání umělého povrchu pro hřiště Na Cvičně (nedaleko hasičské zbrojnice; psali jsme zde). Jan Horák, který se o hřiště stará, měl předběžně dojednánu možnost získat použitý umělý povrch z jednoho pražského stadionu.

Povrch by bylo možné získat zdarma. Hradila by se doprava a terénní úpravy související s pokládkou povrchu. Tyto náklady chtěl osadní výbor financovat z „osadního fondu“, do kterého je v případě Březových Hor každoročně vyčleněno 200.000 Kč (částky se postupně za každý rok sčítají).

V záležitosti jsme v polovině loňského roku obdrželi souhlas p. místostarosty (který má osadní výbory v gesci). Není záruka, že povrch bude ve výsledku skutečně k dispozici; o tom jsme město s předstihem informovali. Jediným požadavkem ze strany města tehdy byla kontrola povrchu před převozem.

Ovšem v dubnu 2022 se překvapivě ukázalo, že umělý povrch se nebude ze strany města řešit. Jedním z argumentů byla informace ze sportovní komise, resp. od skupiny Sport 2030 (viz zápis z jednání komise):

Na základě podnětu Ing. Buršíka diskutuje komise o možnostech revitalizace veřejně dostupného hřiště Cvična. Diskuse probíhá již na úrovni pracovní skupiny Sport 2030. Hřiště není vhodné pro položení umělého povrchu a není vytíženo tak, aby byla rekonstrukce přínosem. Hřiště je navíc v blízkosti multifunkčního hřiště s umělým povrchem Základní školy Březové Hory.

V návaznosti na tuto změnu situace a v reakci na argumentaci zaslal osadní výbor dne 9. května 2022 vedení města vyjádření, které je uvedeno níže.

==========

Vážení,

k hřišti Na Cvičně bychom předně rádi podotkli, že by se skupina Sport 2030 (která nemá žádný mandát od voličů ani od zastupitelů) měla obeznámit s fakty. Školní multifunkční hřiště ZŠ Březové Hory není volně přístupné veřejnosti. Je to asi takový argument, jako kdyby město řeklo, že nebude rekonstruovat hřiště Na Cihelně, protože 100 metrů vedle je moderní hřiště gymnázia.

Rovněž se domníváme, že intenzita využití Cvičny není o nic horší než využití Cihelny a že Cvična není o nic méně způsobilá (po terénních úpravách) pro umělý povrch než Cihelna.

Nyní k záležitosti samotné: 10. června 2021 (před jedenácti měsíci) jsme obdrželi od sekretářky pana místostarosty tuto informaci: „Pan místostarosta s umístěním použité[ho] umělého povrchu na hřiště Na Cvičně souhlasí.

Následně jsme byli v dané věci v kontaktu s pracovníkem odboru investic, s tím, že před převozem povrchu z Prahy by zkontroloval stav povrchu. To bylo v létě 2021. Předpoklad převozu povrchu byl léto 2022. Taktéž nám tehdy bylo sděleno: „Pokud by bylo možné odvézt větší množství než jen potřebné pro hřiště Na Cvičně, tak Sportovní zařízení města Příbram by mělo také zájem.“ (Zatím není zaručeno, což jsme již předem avizovali, že pražský stadión povrch skutečně poskytne.)

Kupodivu když jsme začali plánovat konkrétní využití zbývajících finančních prostředků v „osadním fondu“ (které jsme „šetřili“ právě i na terénní úpravy související s bezplatně nabízeným povrchem pro Cvičnu), dozvěděli jsme se – v dubnu 2022 – že se povrch nebude řešit.

Nyní jsme obdrželi vyjádření, že sportovní komise (dle našich informací šlo spíše o telegrafické oznámení než o zevrubnou diskusi nebo o řádný bod jednání). Ale to se nám v kontextu celé situace jeví už pouze jako hledání nějakých zástupných důvodů, proč nelze o montáži umělého povrchu uvažovat. (Pokud je názor komise v daně věci relevantní a zásadní, pak bychom předpokládali, že věc by byla předložena komisi k posouzení a řádně projednána už na některém z jednání komise na podzim 2021.)

Především nás ovšem zaráží, že se nám celých 11 měsíců nikdo neobtěžoval říct, že souhlas p. místostarosty vlastně nic neznamená. Nebo dokonce že souhlas se může pružně změnit v nesouhlas.

Mezitím (od června 2021) členové OsV a další aktéři věnovali, na základě původního schválení záměru, ve věci umělého povrchu svůj volný čas dalším jednáním a přípravám. Zjevně zbytečně.

Aby nedošlo k nedorozumění – umíme pochopit, když město řekne „ne“. Už méně ale chápeme nepředvídatelnou a zdlouhavou komunikaci že strany města.

Za Osadní výbor Březové Hory

Tomáš Mosler – předseda
Jan Horák, Barbora Synková, Bronislav Šimek, Markéta Škodová – členové

==========

Po zaslání vyjádření nás p. místostarosta vyzval, ať zkusíme o záměru přesvědčit radu města.

Zareagovali jsme s tím, že jsme poradní a iniciativní orgán zastupitelstva, nikoli rady. A že podstatou našeho vyjádření bylo poukázat na nepřesné informace skupiny Sport 2030 a především na to, že před 11 měsíci jsme obdrželi kladné stanovisko, které přestalo platit.

Naši reakci jsme zakončili přáním, abychom se mohli spolehnout na souhlas, který od představitelů města dostaneme, a aby fungovala efektivní komunikace o požadavcích osadního výboru.

Na závěr tohoto textu přikládáme jeden aktuální komentář k Cvičně.