Spalovna – vyjádření osadního výboru k záměru

SPALOVNA – VYJÁDŘENÍ OSADNÍHO VÝBORU BŘEZOVÉ HORY K ZÁMĚRU VÝSTAVBY ZAŘÍZENÍ NA ENERGETICKÉ VYUŽITÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ (ZEVO)
I. Dopravní zatížení
Z předložené dokumentace vyplývá, že dojde k navýšení nákladní dopravy již nyní naprosto přetížené silnice č. 18 přes Březové Hory. Dle předložených čísel by se mělo jednat o 18 nákladních vozidel denně jedoucích tam a zpátky. Vzhledem k tomu, že není zcela zřejmý konečný rozsah svozové oblasti a z důvodu navrhované kapacity spalovny se lze domnívat, že okruh dodavatelů TKO se bude zvyšovat, požadujeme následující:
– data dopravní zátěže, kterou představuje současný provoz teplárny (dovoz štěpky) pro silnici č. 18 a jakou dopravní zátěž lze předpokládat při souběhu teplárny a spalovny
– v případě realizace záměru každoroční monitoring dopravní situace vyplývající ze svozu TKO
-nástin řešení při případném navýšení denního deklarovaného počtu vozidel
Kromě emisí způsobené dopravou je problém hladina hluku, která již nyní v okolí silnice č. 18 překračuje zákonem stanovené limity. Z tohoto důvodu máme pochybnosti o deklarovaném dodržení norem a požadujeme přezkum hlukové studie (tabulka č. 9), ze které není zřejmé zda je do hodnot zahrnuta současná hluková hladina.

II. Emise z provozu spalovny
Vzhledem k těsné blízkosti areálu Energo s Březovými Horami máme obavy z navýšení emisí z provozu spalovny jako takové. Žádáme tedy o podrobné informace k monitoringu emisí, plán kontrol a navrženým nápravným mechanismům pokud dojde k jejich překročení.
III. Kompenzace pro obyvatele Březových Hor
Uvažuje se o nějakých kompenzacích pro obyvatele Březových Hor, které budou stavbou a následným provozem dotčeny ze všech městských částí nejvíce? Co je deklarovaná “dlouhodobá stabilizace cen a poplatků za odpady”, je možné tuto rozpracovat a konkrétně vyčíslit?
(Tyto připomínky byly odeslány v rámci řízení EIA na Krajský úřad Středočeského kraje.)