Schválen rozpočet města na rok 2020

Na základě dřívějšího podnětu Osadního výboru Březové Hory a následné iniciativy březohorské zastupitelky paní Frýbertové bylo při pondělním zasedání zastupitelstva do (následně schváleného) rozpočtu 2020 jmenovitě zařazeno, nad rámec dosud obsažených položek, vydláždění ulice Pod Struhami.

Tato ulice se nachází pouhých 50 metrů od centrálního náměstí i od muzea a patří k jedněm z řady v rámci Březových Hor, které dosud nemají zpevněný povrch. (Představme si pro srovnání, že by se dnes chodilo po štěrku a blátě třeba v Potoční ulici ve staré Příbrami.) Zároveň se jedná o nejkratší cestu pro občany ze spodní části Březových Hor směrem do Husovy ulice i o turisty využívanou spojnici mezi jednotlivými areály Hornického muzea Příbram.

Ve schváleném rozpočtu se dále počítá s těmito opravami a investicemi na Březových Horách:

  • Souvislá oprava části ulice Nad Litavkou (300.000)
  • Oprava části chodníku u parkoviště u restaurace Atollo a u 3. ZŠ (300.000)
  • Výsprava recyklátem – ulice Šemberova, U Dolu Anna, Veselého rytířstva, okolí hotelu Minerál (400.000)
  • Autobusová čekárna na náměstí J. A. Alise (cca 150.000)
  • Pokračování v opravě opěrných zdí (500.000)
  • Oprava střechy ZŠ Březové Hory (3 mil.)
  • Finální projektová dokumentace na rekonstrukci Prokopské ulice (cca 1 mil.)

V rámci kapitoly Samostatného oddělení silničního hospodářství (SOSH) by dále měly být provedeny tyto opravy (v rozpočtu jmenovitě neuvedené):

  • Chodník „Na Banduru“ (mezi horní a dolní částí ulice Pod Kovárnami – tato oprava by měla navazovat na stavební práce na pozemku soukromého vlastníka; ze strany SOSH mi ale včera bylo potvrzeno, že oprava by měla proběhnout i v případě, že k těmto stavebním pracím nedojde)
  • Výsprava v oblasti křižovatky ulic U Prokopa a Pahorková (již dříve navrhované souvislé opravy povrchů komunikací v několika ulicích za husitským kostelem bohužel ani pro rok 2020 do rozpočtu neprošly)

Probíhá též příprava výstavby chodníku v horní části Anenské ulice (podél garáží; cca 1 mil. Kč). Plánována je i obnova pěšiny u čerpací stanice na Drkolnově, u té ale zatím není zcela zřejmé, kdy přesně k ní dojde.

Sečteno, podtrženo, město plánuje na Březových Horách v roce 2020 investovat přibližně 8 milionů korun. To je určitě lepší než letošní rok, kdy – kromě řešení havarijních stavů (kanalizace Prokopská, opěrné zdi) a úpravy kotelny na ZŠ (která byla nutná ze zákona) – byla finančně nejvýznamnější položkou možná dvě silniční zrcadla, sedátko na zastávce MHD u domova důchodců nebo nová plakátovací plocha.

Na druhou stranu jde s ohledem na dlouhodobou zanedbanost Březových Hor spíše jen o dohánění dávných „restů“. Turistický a historický význam Březových Hor asi není nutné připomínat. Zároveň toto bývalé město zaujímá asi třetinu plochy celé dnešní souvisle zastavěné Příbrami. Březové Hory se tak mohou směle poměřovat s územím „samotné“ Příbrami.

(Je pravda, že Březové Hory nejsou vzhledem k charakteru zástavby příliš zalidněné, na druhou stranu s velkou rozlohou březohorského obvodu souvisí skutečnost, že v jeho průmyslové části sídlí řada významných firem.)

Snad se konečně schyluje ke zdárné realizaci rekonstrukce Prokopské ulice, výhledově se plánuje rekonstrukce náměstí J. A. Alise, město potvrdilo zájem o vyhlášení architektonické soutěže. Tyto zamýšlené akce samozřejmě vítáme, nemění ovšem nic na smutném faktu, že za posledních zhruba pět let se na Březových Horách neuskutečnila žádná významná investice, průměrný objem prostředků pro Březové Hory tak není zcela optimální.

Osadní výbor se bude nadále snažit o to, aby město věnovalo Březovým Horám mnohem více pozornosti.

Tomáš Mosler, Osadní výbor Březové Hory