Mírný březohorský pokrok v mezích Příbrami…

…aneb Oznámení Osadního výboru Březové Hory: 22. května 2019 se na radnici konala schůzka zástupců OsV BH, pana starosty, pana místostarosty a zástupců několika městských odborů. Původní příčinou schůzky byly nejasnosti kolem zamýšlené renovace chodníku okolo kostela na náměstí J. A. Alise. Posléze byla do programu zařazena i probíhající oprava opěrných zdí a plánovaná rekonstrukce Prokopské ulice.

1) Oprava chodníku kolem kostela
Poté, co město samo přišlo ke konci zimy (při volební schůzi členů osadního výboru) s návrhem, že zajistí renovaci chodníku, se následně poslední zhruba měsíc zdálo, že pokud by tato renovace proběhla, stalo by se tak na úkor našich vlastních priorit. Město na schůzce uznalo, že tento postoj byl chybný.

V dohledné době se sejdou Ing. arch. Profant (který pro OsV BH připravil odborné vyjádření k vhodné podobě renovace chodníku) a Ing. Štufka (odbor investic), aby podrobněji projednali rozsah opravy (podíl měněných dlažebních kostek). Poté bude upřesněna cena renovace, z čehož vyplyne další harmonogram. (V každém případě by oprava proběhla nejdříve příští rok, práce lze – s ohledem na prodlouženou dodací lhůtu odpovídajících dlažebních kostek – zahájit cca 3/4 roku od zadání zakázky.)

2) Oprava opěrných zdi
Vyjasnili jsme si hlavní problémy. Dali jsme najevo, že je naším zájmem, aby další etapy opravy probíhaly co nejkvalitněji. (V dosud opravené části neprovede investor žádné změny.) Náhrada zákrytových desek zadrněním (netřeskem) byla dodatečným požadavkem památkářů. Tato úprava zřejmě zůstane, ale Ing. arch. Profant doporučil použít jílové těsnění, čímž by se mělo omezit riziko zvýšeného průniku dešťové vody do zdiva (a jejího následného zamrzání).

3) Rekonstrukce Prokopské ulice
Situace je momentálně taková, že projektanti požadují vyšší cenu za změny v podkladech (skončila platnost původního vyjádření), což blokuje další posun směrem k rekonstrukci. Během týdne má odbor investic s projektanty dále jednat.

Pan starosta se zeptal, zda preferujeme rekonstrukci Prokopské ulice, nebo rekonstrukci náměstí J. A. Alise. Předseda OsV sdělil, že si přejeme rekonstrukci Prokopské ulice v příštím roce, rekonstrukci náměstí v roce přespříštím. (V případě rekonstrukce náměstí máme zájem o to, aby proběhla dle architektonické studie na základě veřejné arch. soutěže.)

Vedení města nedokáže v tuto chvíli říct, zda je (za předpokladu včas provedených změn projektové dokumentace) reálná rekonstrukce Prokopské ul. v roce 2020. Zástupci města by rekonstrukci rádi provedli během tohoto volebního období. V každém případě se počítá s kompletní (souhrnnou) rekonstrukcí (kanalizace, el. rozvody k veřejnému osvětlení, plynofikace, renovace povrchů). Neměla by tedy nastat situace, kdy by se v jednom roce opravila kanalizace a další rok by se kopalo kvůli plynofikaci.

Za Osadní výbor Březové Hory
Tomáš Mosler, předseda