K říjnovému výpadku vytápění na základní škole: Jak to (ne)dopadlo s naším návrhem

Na začátku tohoto školního roku probíhala úprava plynové kotelny na ZŠ Březové Hory. Investorem akce bylo město. Původní termín dokončení prací byl konec září 2019. Ovšem z důvodů na straně města (nutnost úpravy projektu) došlo k tomu, že úprava byla dokončena až v závěru října. Po dobu úprav kotelny se v hlavní budově v Prokopské ulici netopilo.

Osadní výbor na základě podnětu rodičů řešil situaci, kdy během října došlo v důsledku nevytápění ke snížení tepelné pohody ve třídách. Záležitostí jsme se jako osadní výbor zabývali, protože velká žáků (resp. jejich rodičů) ZŠ Březové Hory žije na Březových Horách. Nejednali jsme ani z pověření školy, ani jejím jménem, pouze jsme chtěli město upozornit na problém a navrhnout možné řešení.

Nejprve jsme ověřili ve škole, zda město samo školu neoslovilo s tím, že na vzniklou situaci bude reagovat nějakým vstřícným opatřením. K tomu údajně nedošlo. Proto se osadní výbor jednomyslně usnesl (viz zápis), že navrhne městu (jako zřizovateli školy), aby ZŠ poskytl mimořádný příspěvek ve výši 16 000 Kč (2 000 Kč na jednu třídu 2. stupně). Tento příspěvek by posloužil jako symbolická náhrada za vzniklou méně příznivou situaci (ke které nedošlo vinou školy) a mohl by být využit například na úhradu nákladů na dopravu na školní výlet příslušných tříd.

Nejdříve jsme oslovili Komisi pro výchovu a vzdělávání (KVV) Rady města Příbram, kterou jsme považovali za nejvhodnější „nižší“ orgán města v této věci. Ukázalo se ale, ze KVV zřejmě řeší spíše pedagogické a personální než technicko-provozní záležitosti. Dle zápisu z jednání komise nepřísluší KVV zaujímat k záležitosti další stanoviska.

Vzhledem k neurčitosti vyjádření KVV se OsV BH následně v prosinci 2019 jednomyslně dohodl, že v této záležitosti osloví Radu města Příbram. Ta v lednu 2020 vzala náš návrh na vědomí s tím, že se máme obrátit na ředitele školy. (Zápis z předmětného jednání Rady jsme získali minulý týden. Další informace k tomuto usnesení osadní výbor neobdržel.)

Scénář, kdy by měl osadní výbor žádat o řešení školu, nepovažujeme v dané situaci z různých důvodů za smysluplný. Buď byl návrh na oslovení školy myšlen tak, že příspěvek má poskytnout sama škola, např. z příjmů z doplňkových činností. Osadní výbor ale nepovažuje za vhodné, aby na průtahy způsobené někým jiným doplácela (vlastně nadvakrát) samotná škola. A také se nedomníváme, že by OsV vůbec byl oprávněn navrhovat škole, jakým způsobem má nakládat se svými prostředky.

Nebo byl návrh na oslovení školy myšlen tak, že škola následně požádá o příspěvek… Radu města. Tato interpretace (smysl návrhu obrátit se na ředitele školy) se nám ale zdá méně pravděpodobná, protože v takovém případě by býval mohl být příspěvek Radou poskytnut (případně zamítnut) už na základě návrhu osadního výboru.

Vzhledem k výše uvedenému jsme se v rámci OsV dohodli, že další kroky nebudeme v této věci podnikat. Ale aspoň jsme zkusili něco udělat. Tentokrát marně, ale jindy to zas třeba vyjde lépe.

Tomáš Mosler,
Osadní výbor Březové Hory