Jednání s p. starostou kvůli hřišti Na Cvičně

V pondělí 10. června 2019 jsem se jako předseda Osadního výboru sešel na radnici s p. starostou Konvalinkou (z jeho podnětu) ve věci rekultivace hřiště Na Cvičně.

Nejdříve krátce úvodem: Na začátku května se OsV dohodl na zkulturnění hřiště. Poté, co v druhé polovině května proběhly základní úpravy v součinnosti s Technickými službami a co se v sobotu 1. 6. konala brigáda (ze které byla posléze uveřejněna videoreportáž), jsem byl paní Vaverkovou z Odboru správy majetku (OSM) 4. 6. upozorněn (zcela korektně a věcně) na to, že úpravy městského majetku tohoto druhu je nutné předem oznamovat městu. Tuto záležitost jsme si vyjasnili, s tím, že aktuálně byl (je) problém s navezeným pískem, k čemuž jsem následně dle domluvy zaslal na OSM e-mail.

Níže shrnuji hlavní body ze zhruba půlhodinového jednání s p. starostou.

Pan starosta na úvod schůzky sdělil, že chce jednat na rovinu. Aktuální kroky Osadního výboru BH ve věci Cvičny považuje trochu za účelové jednání. Vnímá, že Březohoráci nechtějí parkourové hřiště, a když jsme zjistili, že v participativním rozpočtu parkourové hřiště je, začali jsme jednat, domluvili jsme se s TS. Už vytkl postup řediteli TS. Situace budí dojem, že aktivitou a mediálním zájmem jsme si záležitost chtěli pojistit. Nelíbí se mu, že jsme věc pojali takto „partyzánsky“.

Uvedl jsem, že konkrétně Cvičnu mají v OsV na starosti p. Horák a p. Šimek. P. Horák záležitost řeší už od r. 2017. O problémovém stavu hřiště už na konci roku 2017 jednala Komise pro rozvoj města, která přijala doporučení pro Radu města. Předal jsem panu starostovi zápis z daného jednání. Při volební schůzi nového OsV v březnu 2019 byli občané ze strany vedení města vybídnuti, aby záležitosti tohoto druhu řešili napřímo ve spolupráci s TS. Souběh s participativním rozpočtem je dán tím, že OsV vznikl nyní. Neměli jsme záměr nikoho obcházet, oslovili jsme TS. K připomínce, zda nás nenapadlo oslovit OSM, jsem uvedl, že jsme danou akci brali jako věc údržby. Pokud mohou TS na hřišti sekat trávu, předpokládali jsme, že stejně tak mohou i upravovat terén.

Pan starosta řekl, že záměr rekonstrukce se mu líbí a je ochoten hřiště podpořit, pokud neprojde parkour. Jen mu přijde zvláštní načasování. Upozornil na nutnost komunikace. Sdělil jsem, že jsme nechtěli nic zatajovat. V neinformování OSM nebyl zlý úmysl, jednali jsme v dobré víře. Sdělil jsem, že s paní Vaverkovou jsme si věc vysvětlili.

P. starosta dále poznamenal, že neví, jak situaci pochopí zastupitelé. Byl by nerad, kdyby někdo podával návrh na personální změny v OsV. Vyzval k otevřenosti, není problém zavolat apod. Uvedl jsem, že nevnímám z naší strany neotevřenost. Jednali jsme na základě informací od dřívějšího p. starosty, dojednali spolupráci s TS, neměli jsme záměr kohokoli obcházet. Ohradil jsem se proti zmínce o odvolání OsV.

P. starosta vysvětlil poznámku o personáliích v tom smyslu, že pouze upozorňuje to, že ne všichni řeší situaci s takovým klidem jako on. Přeje si do budoucna o záležitostech komunikovat. Zeptal se, proč nám parkour vadí. Vysvětlil jsem, že si přejeme zachovat klasické hřiště. Jde o jediné volně přístupné hřiště na BH.

P. starosta zopakoval, že pokud parkour neuspěje, může město hřišti pomoci, může uvolnit peníze. Nemáme věc vnímat zle, je rád, že jsme si promluvili. Uvítal jsem, že jsme se mohli sejít. Nešlo o špatný úmysl, byla to jen začátečnická chyba. Nevěděli jsme, že péči o hřiště je nutné hlásit někam jinam.

P. starosta uvedl, ať bereme toto jednání jako tečku za celou záležitostí, že jsme se z toho oboustranně poučili a budeme pokračovat lépe. Uvedl, že město je dlužníkem vůči BH. Poznamenal, že zřejmě k jednání něco napíšu, vyzval ke korektnosti. Poděkoval jsem za schůzku a dodal, že příště se snad sejdeme za lepších okolností a v pozitivnějším duchu.

V závěru ještě p. starosta navrhl, že bychom do příštího participativního rozpočtu mohli něco sami navrhnout. V krátkosti jsme pobavili o nadcházejícím dění na BH, o prioritách Osadního výboru, o opravě opěrných zdí.

———-

Několik doplňujících poznámek:

1) Zmiňovaný zápis z jednání Komise pro rozvoj města (29. 11. 2017) s doporučením pro Radu města ohledně Cvičny je k dispozici zde: https://pribram.eu/files/post/100247/zapisy/RMZTS201711.pdf

Od té doby do konce května 2019 jednala Rada města 47x. O Cvičně ani jednou.

2) O Cvičně jednal nový OsV již na své první schůzi 7. května 2019. V zápisu se mj. uvádí: „OsV se dále dohodl, že členové OsV J. Horák a B. Šimek budou s Technickými službami a dalšími subjekty jednat o zkulturnění hřiště Na Cvičně.“ Zápis z této schůze byl uveřejněn na nástěnce a v březohorské facebookové skupině. 15. května jsem pak originál zápisu odevzdal na radnici.

Statut OsV BH uvádí: „Originál zápisu a usnesení z jednání osadního výboru je předán na Odbor vnitřních věcí Městského úřadu Příbram, který zajistí jeho rozeslání starostovi, místostarostům, tajemníkovi.“ (Dále 23. května uveřejnily Technické služby v přehledu činností, že rovnají hřiště Na Cvičně.)

Jakkoli OsV (neúmyslně) zanedbal oznámení revitalizace určitému odboru, přijde mi škoda, že vedení města vyjádřilo svůj názor až po třech týdnech od okamžiku, kdy má (mělo by mít) informace o našem záměru k dispozici. I v druhé polovině května by asi OsV slyšel, že načasování je špatné – ale aspoň by se předešlo následným situacím.

3) K práci dobrovolníků se již vyjádřili jiní. Proto jen dodám, že mě mrzí, že se záležitost částečně obrátila i proti Technickým službám. S jejich vstřícnou pomocí zatím máme jen ty nejlepší zkušenosti.

Tomáš Mosler,
předseda Osadního výboru Březové Hory

Foto: hřiště Na Cvičně v době před úpravami, květen 2019