Informace osadního výboru (září 2021)

Závory na pozemku u vysílače: V červnu jsme předložili městu požadavek na umístění závor, které by omezily možnost vjezdu vozidel na pozemek u vysílače u dolu Prokop. Nákup závor by byl financován z „osadního fondu“, do kterého je každý rok v rámci městského rozpočtu vyčleněno 200.000 Kč.

Důvodem tohoto požadavku jsou dlouhodobé problémy s nepořádkem, kdy jsou zde odkládány věci, které by chodec na místo nepřepravil. V minulosti se jednalo například o čalouněnou sedačku, nedávno tady někdo „zapomněl“ dopravní značku. Umístění závor by také zlepšilo ochranu veřejné zeleně, která je provozem vozidel poškozována.

Z vyjádření pana místostarosty k této záležitosti vyplynulo, že hlavní problém by byl v zajištění přístupu pro firmy, které spravují a používají vysílač. Dále uvedl, že by závory byly nákladné (v řádu statisíců) a že k zabrání vzniku nepořádku by velmi pravděpodobně nedošlo.

Osadní výbor s tímto pohledem nesouhlasí. Ze zkušeností je zřejmé, že ke vzniku nepořádku a poškozování zeleně dochází v nezanedbatelné míře právě kvůli možnosti vjezdu vozidel. Zajištění přístupu pro třetí strany nepovažujeme, při ceně dodatečného klíče cca 50 Kč, za argument proti realizaci závor. Co se týká nákladů na závory, po letmém průzkumu na internetu jsme našli uzamykatelnou kovovou závoru za cca 7.000 Kč. Požádali jsme pana místostarostu o opětovné posouzení.

Na pozemku u vysílače lze při troše štěstí najít ledacos…

Bankomat: Již jsme informovali o snaze zajistit umístění bankomatu v centru Březových Hor. Původně bylo v únoru 2021 ze strany vedení města přislíbeno umístění do června 2021. V červnu jsme se následně dozvěděli, že se hledá jiné řešení. Dle aktuálních informací by měl být bankomat umístěn u pizzerie Atollo. Z vyjádření odboru investic (krátce před uzávěrkou Střípků) vyplývá, že památkáři s tímto umístěním souhlasí a že záležitost ještě projedná Rada města.

Obchvat a životní podmínky u silnice č. 18: Při posledním zasedání zastupitelstva 13. 9. 2021 byly krátce zmíněny Březové Hory. Jedním z projednávaných bodů bylo memorandum související s jihovýchodním obchvatem Příbrami. Účelem tohoto memoranda je snaha řešit negativní dopady obchvatu na městské části Žežice, Brod a další. Jedním z bodů schváleného memoranda je deklarace snahy vytvořit finanční fond města Příbram na financování protihlukových stěn podél obchvatu. Jak vyplývá z memoranda, z prostředků fondu by se tímto způsobem mělo „kompenzovat občanům zhoršení životních podmínek“.

Při diskusi k tomuto bodu se jeden zastupitel dotázal, zda je město obdobně ochotno kompenzovat současné zhoršené životní podmínky obyvatelům z Rožmitálské a Husovy ulice. Město by podle jeho názoru mělo občanům ve stejné situaci pomáhat solidárně stejným způsobem. Dle odpovědi starosty bude zásadní kompenzací pro občany z uvedených ulic na Březových Horách to, že doprava v příslušných ulicích po vybudování obchvatu ubude. Jedna ze zastupitelek poznamenala, že po výměně oken v Rožmitálské ulici, kterou zajistilo Ředitelství silnic a dálnic, se snížila hlučnost v interiéru o 75 procent.

Tomáš Mosler, Osadní výbor Březové Hory