Informace osadního výboru (prosinec 2021)

Rekonstrukce Prokopské ulice: Pokračují administrativní přípravy rekonstrukce Prokopské ulice. Před nedávnem bylo vyhlášeno územní řízení. Při zdárném průběhu by oprava měla být zahájena na jaře 2022.

Architektonická soutěž na budoucí podobu náměstí J. A. Alise: Minulý týden se poprvé sešla porota. Nyní Městský úřad Příbram zapracovává připomínky poroty k podmínkám soutěže; podmínky budou následně předány České komoře architektů. Předpokládaný termín vyhlášení soutěže je do 15. února 2022.

Chodník v ulici Ke Stadionu: Při nejnovějším jednání předsedů osadních výborů bylo ze strany vedení města potvrzeno, že se plánuje výstavba chodníku v ulici Ke Stadionu. Již bylo odsouhlaseno zadání projektové dokumentace.

Vydláždění ulice Pod Struhami: Jak jsme již informovali v loňském roce, bylo do rozpočtu města na minulý rok zařazeno vydláždění ulice Pod Struhami. Tato akce bohužel byla na jaře 2020 na popud radního Ing. Holého zrušena. Letos v létě bylo s vedením města dohodnuto, že zakázka bude uskutečněna. Jediný uchazeč (dodavatel), který se přihlásil do vyhlášeného zadávacího řízení, ovšem následně nepodepsal smlouvu. Na opravu tak budeme muset počkat nejméně do jara příštího roku.

Chodník v Anenské ulici: Požádali jsme vedení města, aby byla do rozpočtu na rok 2022 opětovně zařazena výstavba chodníku v horní části ulice Anenská (podél garáží). Záležitost byla projednávána i při zastupitelském jednání o rozpočtu. Bohužel návrhům nebylo vyhověno; možná realizace záměru je odložena do roku 2023. Pro tuto investici, která už v minulosti v rozpočtu byla, přitom již je zpracována projektová dokumentace a zhruba rok je k dispozici platné stavební povolení.

Financování dětského hřiště: Na podzim 2021 se ukázalo, že letošní výstavba dětského hřiště u školního hřiště nebyla financována přímo z rozpočtu města, ale z „osadního fondu“ (jedná se o částku 200.000 Kč ročně, která je městem poskytována pro potřeby Březových Hor a kterou lze za jednotlivé roky střádat). K tomuto postupu došlo bez vědomí a schválení Osadního výboru Březové Hory.

Osadní výbor s tímto postupem nesouhlasí. Naším záměrem bylo, aby hřiště bylo financováno přímo z městského rozpočtu – podobně jako město financovalo např. nové hřiště v lesoparku u Litavky. (U požadavků, které si přejeme financovat z osadního fondu, tento způsob financování výslovně uvádíme.) Prostředky v osadním fondu chceme použít na renovaci hřiště Na Cvičně, zakoupení altánu (se zvažovaným umístěním u vodojemu u kostela sv. Prokopa) nebo na spolufinancování zkušebního provozu bankomatu. Záležitost chceme s městem nadále řešit.

Chodník na Drkolnově: V první polovině příštího roku by také měla proběhnout výstavba nového chodníku v západním cípu Březových Hor, u ulice Drkolnovská (v místech vyšlapané pěšiny podél parkoviště nad čerpací stanicí OMV).

Členové osadního výboru přejí všem Březohorákům
radostné a pokojné Vánoce a vše dobré v novém roce