Informace osadního výboru (listopad 2020)

Prokopská ulice: Projektová dokumentace má být hotova do konce roku 2020. Do konce roku 2021 by mělo být vydáno stavební povolení a provedeno výběrové řízení na dodavatele stavby. Zahájení stavby se předpokládá v 1. čtvrtletí 2022. Vozovka bude po část za kostelem sv. Prokopa dlážděná, směrem dál asfaltová. Chodníky budou z mozaiky – štípaných kostek.

V říjnu proběhly v Prokopské ulici sondy. Vyplynulo z nich, že dlažební kostky pod stávajícím asfaltem (v části od náměstí ke kostelu sv. Prokopa) jsou bez známek poškození. Bylo by tedy možné je použít při plánované rekonstrukci ulice (r. 2022), čímž by se ušetřilo za nový materiál. Poděkování patří p. Šimkovi a Srnkovi, kteří zastupují osadní výbor v pracovní skupině pro rekonstrukci Prokopské ulice a připomínkovali projektový záměr. S tím souvisí i snaha o zachování původní dlažby.

Hromadná doprava (PID): Díky Středočeskému kraji a organizátorovi integrované dopravy opět dochází ke zlepšení dopravní obslužnosti Březových Hor v rámci systému Pražské integrované dopravy. Od prosince se na autobusových linkách 393 a 395 významně zvýší počet spojů, zastavujících na Březových Horách. Se změnou jízdních řádů též dochází k mírné úpravě některých dosud platných časů odjezdů.

Za zmínku stojí též nově zaváděná linka č. 521 na trase Rožmitál–Příbram, která v určitých časech pokračuje až do Prahy (resp. pod číslem 393 z Prahy), opět se zastávkou na Březových Horách (rozcestí Zdaboř a/nebo K. Pobudy).

Aktualizované jízdní řády platí od 13. prosince 2020 a najdete zde (odkaz na web PID):
https://pid.cz/pripravujeme-integrace-verejne-dopravy-rozmitalsko/?tab=2

Bankomat: Osadní výbor znovu projednal možnost umístění bankomatu nebankovní společnosti na Březových Horách. Dle nových zjištění osadního výboru přímo u dané firmy lze bankomat umístit i na dobu jednoho roku, s možností prodloužení (původní informace z města hovořily o nutnosti provozu po dobu tří let). Vzhledem k této nové okolnosti schválil osadní výbor finanční spoluúčast (dle dřívějšího návrhu p. místostarosty) z prostředků osadního výboru ve výši 3.000 Kč bez DPH měsíčně, po dobu jednoho roku.

Osadní výbor předal oddělení památkové péče vizualizace bankomatu na Březových Horách. Vizualizace poskytl dodavatel bankomatu. Účelem je posoudit a rozhodnout, které místo v centru Hor je vhodné pro umístění bankomatu v ochranném památkovém pásmu. Momentálně se čeká na výsledek konzultace u Národního památkového ústavu.

Nové dětské hřiště: Již jsme informovali o možnosti vzniku nových dětských hřišť. Odbor investic předběžně potvrdil možnost realizace jednoho hřiště v hodnotě 300.000 Kč. Z internetové ankety vyplynul zájem o hřiště pro větší děti (od 3 let) a mládež, které by vzniklo u školního hřiště. Navrženými prvky jsou šplhací sestava, lanovka (tzv. poletucha) a houpačka–hnízdo. V současnosti se jedná o podpisu smlouvy s dodavatelem. Hřiště by mělo být vybudováno na jaře 2021. (Text pokračuje pod obrázkem.)


Vizualizace možné podoby dětského hřiště u školního hřiště (firma Bonita)

Strojovna: Dle vyjádření p. starosty je využití strojovny bývalého dolu Marie. K setkávání a pořádání společenských akcí jedna z priorit v rámci Březových Hor. Město v současné době vyhodnocuje, zda rekonstrukci zajistit a financovat ze strany města, nebo využít zájmu případných soukromých investorů.

Různé:

  • Osadní výbor předložil po domluvě s Odborem životního prostředí návrh, na jehož základě by mohl mít osadní výbor i širší veřejnost s předstihem k dispozici informace o plánovaných nadlimitních káceních na městských pozemcích na Březových Horách.
  • Město nechá vytvořit generel veřejného osvětlení. V dříve dotazované Šemberově ulici nelze dle města umístit osvětlení na konzolu telefonního vedení na domě.
  • Díky vstřícnosti Technických služeb byl do ulice Na Cvičně umístěn kontejner na bioodpad.
  • Rada města schválila přijetí dotace na vybudování hasičského muzea (u bývalého dolu Marie). Odbor investic momentálně řeší přípravu projektové dokumentace. Dotaci je nutno využít do léta 2021.
  • Již na začátku září osadní výbor informoval město o rozpadající se části opravené (ne nově vyzděné) opěrné zdi (v části u Dolu Anna). Zatím nedošlo k nápravě.
  • Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci se letos nebude konat podzimní veřejná schůze osadního výboru s občany a s představiteli města. O vhodném novém termínu budou občané včas informováni.

Březovým Horám se také věnuje několik textů v novém vydání městského zpravodaje Kahan:
https://kahan.pribram.eu/clanek/na-alisove-namesti-nejvice-vadi-stav-chodniku-a-vozovek
https://kahan.pribram.eu/clanek/rok-2020-byl-na-brezovych-horach-ve-znameni-oslav

Tomáš Mosler, Osadní výbor Březové Hory