Revitalizace nám. J. A. Alise – návrh – prezentace

Na webu jaa.pribram.eu (participace veřejnosti) je k dispozici studie návrhu revitalizace nám. J. A. Alise, tak jak byla představena architekty na poslední rozšířené pracovní skupině.
Součástí je podrobné představení navrženého dopravního řešení (dopravně-inženýrská analýza současného stavu, východiska pro navrhovaný stav, sdílená zóna, počet parkovacích stání), uspořádání prostoru za kostelem (sloupek, režim parkování, městská zahrada), návrh křižovatky nám. JAA/Husova – Rožmitálská/nám. HK, umístění autobusových zastávek (obě v Mariánské ulici), možnosti zastavení pro rodiče vezoucí děti do školy, řešení centrálního prostoru (dopracovaný prostor kolem lípy, vodní prvek, umístění stromku/májky), zevrubná reakce na podněty města a veřejnosti a další.
Studie byla v rámci kontrolních dní průběžně konzultována s památkovou péčí a Diamem.
Finální verze dopracovaného návrhu studie revitalizace nám. J. A. Alise bude veřejnosti představena během září.

Schůzka vedení města a majitele pozemku u Minerálu

Z podnětu OV se 12. června sešli zástupci města, osadního výboru a OIRM s majitelem pozemku před bývalým hotelem Minerál. V místě se při deštích tvoří louže vody, které se vsakují pomalu, povrch je zde nezpevněný, takže každá provizorní oprava nemá dlouhého trvání. Navíc se v místě zvažuje realizace několika parkovacích míst, jako alternativa po revitalizaci nám. J. A. Alise a pro potřeby vyzvedávání dětí ze školní družiny. Ze strany města bylo přislíbeno prověření stavu kanalizace.
Na dalším řešení (zpevnění komunikace, realizace parkovacích míst, jednání s památkovou péčí a dalšími dotčenými orgány) bude spolupracovat město a majitel pozemku, konkrétní uspořádání je zatím předmětem jednání.
Může jít o obrázek 4 lidé

Chodníky/silnice k opravě

Vážení Březohoráci,
koncem června bude osadní výbor zasílat vedení města seznam chodníků a silnic k opravě, aby tyto mohly být zařazeny do plánu investic města. Prosíme vaše návrhy a podněty na e-mail ov.pribrambrezovehory@gmail.com do 23. června 2024.
Seznam chodníků/silnic k opravě, které má OV v evidenci:

chodníky J. A. Alis – za rohem lékárny – nutné
J. A. Alis – kolem školy – revitalizace?
J. A. Alis – podél parkoviště Atolla – revitalizace?
Kladenská – pod opěrnou zdí haldy
Luční kvítí – kolem info tabule
schody od trasy vláčku k ulici Pod Kovárnami
dolní část cyklostezky v Třemošenské
Na Pahorku směr učiliště
Ke stadionu – zadána PD
Na Marie – kolem garáží – zpevnění povrchu
Pod Haldou – Na Marii – rozšířit na plnohodnotný chodník
Hermíny Týrlové
silnice Ke Korábu
Pod Kovárnami (přechod kostky/asfalt pod viaduktem)
Pod Struhami
Heyrovského
U dolu Anna
U Křížku – prioritně pod trafostanicí
Pahorková, Václava Šáry – v realizaci
vpadlý kanál Kozičínská
U Křížku

Spalovna – vyjádření osadního výboru k záměru

SPALOVNA – VYJÁDŘENÍ OSADNÍHO VÝBORU BŘEZOVÉ HORY K ZÁMĚRU VÝSTAVBY ZAŘÍZENÍ NA ENERGETICKÉ VYUŽITÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ (ZEVO)
I. Dopravní zatížení
Z předložené dokumentace vyplývá, že dojde k navýšení nákladní dopravy již nyní naprosto přetížené silnice č. 18 přes Březové Hory. Dle předložených čísel by se mělo jednat o 18 nákladních vozidel denně jedoucích tam a zpátky. Vzhledem k tomu, že není zcela zřejmý konečný rozsah svozové oblasti a z důvodu navrhované kapacity spalovny se lze domnívat, že okruh dodavatelů TKO se bude zvyšovat, požadujeme následující:
– data dopravní zátěže, kterou představuje současný provoz teplárny (dovoz štěpky) pro silnici č. 18 a jakou dopravní zátěž lze předpokládat při souběhu teplárny a spalovny
– v případě realizace záměru každoroční monitoring dopravní situace vyplývající ze svozu TKO
-nástin řešení při případném navýšení denního deklarovaného počtu vozidel
Kromě emisí způsobené dopravou je problém hladina hluku, která již nyní v okolí silnice č. 18 překračuje zákonem stanovené limity. Z tohoto důvodu máme pochybnosti o deklarovaném dodržení norem a požadujeme přezkum hlukové studie (tabulka č. 9), ze které není zřejmé zda je do hodnot zahrnuta současná hluková hladina.

Celý text…

Květináče u Atolla

4. června byly Technickými službami odvezeny námi osazené a opečované květináče u Atolla. Ty tam byly umístěny na návrh OV jako náhrada nevzhledných citybloků, které bránily neukázněným řidičům jezdit přes trávu a chodník. Květináče byly odvezeny z důvodu podnětu občana na památkovou péči.
Může jít o obrázek 1 osoba a ulice

Důl Vojtěch – výstava – Zkáza příbramského domu Jechů

29. května byla vernisáží zahájena nová výstava Hornického muzea na dole Vojtěch „Zkáza příbramského domu Jechů“. Výstava ukazuje na konkrétním domě a osudech jeho obyvatel bolestnou etapu příbramské historie, kdy byla v rámci tvz. „asanace“ nenávratně zničena velká část příbramského historického centra.
Výstavu lze navštívit do 29.9. 2024, út – ne v čase 9-17 hod. za symbolické vstupné 20 Kč/10 Kč. Komentované prohlídky jsou možné pro skupiny od 5 osob dle domluvy.
https://www.muzeum-pribram.cz/detail-akce/zkaza-domu-jechu/

Schůzka s vedením MP – Prokopská

31. května jsme se sešli s vedením Městské policie ve věci podnětu občana k instalaci kamerového systému v Prokopské ulici. Důvodem jsou opakované krádeže a vandalismus. Byli jsme informováni, že v roce 2025 bude instalována kamera na budově školy v Prokopské ulici. O dalších možnostech budeme dále jednat s MP.